Έχουμε την δυνατότητα να μεταφράσουμε επίσημα οποιοδήποτε λογιστικό έγγραφο για χρήση σε Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ενδεικτικά μεταφράζουμε έγγραφα όπως:

  • Τιμολόγια αγορών/πωλήσεων
  • Καταστάσεις μισθοδοσίας
  • Βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών
  • Αναγγελίες πρόσληψης/αποχώρησης/απόλυσης κ.τ.λ.