Αναλαμβάνουμε την επικύρωση φωτοαντιγράφων (εκ του πρωτοτύπου εγγράφου που έχετε) από δικηγόρο, κατά τον ίδιο τρόπο που επικυρώνονται και οι μεταφράσεις μας, για οποιαδήποτε δημόσια χρήση απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (Π.χ. ξενόγλωσσα πτυχία).